Dla autorów

Informacje dla autorów Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego

 1. Teksty składane do publikacji w „Płockim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” powinny być zgodne z profilem i tematyką czasopisma oraz spełniać kryteria publikacji naukowej.
 2. Do publikacji przyjmujemy teksty wcześniej niepublikowane i oryginalne (nie naruszające praw autorskich osób trzecich). Zgłaszane artykuły nie mogą być w tym samym czasie złożone do druku w innych czasopismach. Muszą też ujawniać wkład współautorów w ich opracowaniu.
 3. Wydawca nie pobiera od autorów żadnych opłat za przygotowanie i publikację tekstów. Wydawca nie wypłaca także honorariów autorom artykułów. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują bezpłatnie dwa egzemplarze autorskie czasopisma.
 4. Z autorami tekstów przyjętych do publikacji zawieramy umowy wydawnicze.
 5. Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go procedurze recenzyjnej, niezbędnym zmianom językowo-stylistycznym i edytorskim oraz publikację w przypadku pozytywnej oceny.
 6. Teksty do publikacji prosimy przesyłać w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji: redakcja@plock.ap.gov.pl. Przesyłając tekst do publikacji należy podać dane kontaktowe autora głównego (e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji).
 7. Teksty muszą spełniać wymogi formalne i techniczne. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia autorowi tekstu z prośbą o jego uzupełnienie i przeredagowanie.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do tekstów zmian formalnych, uwzględniających zasady edytorskie i umożliwiających ujednolicenie zapisów
  w publikowanych tekstach, oraz prawo oceny i selekcji nadesłanego materiału ilustracyjnego.
 9. Nadesłane teksty są poddawane ocenie formalnej przez Redaktora Naczelnego w porozumieniu z Redakcją, który ocenia każdy tekst pod kątem zgodności z profilem czasopisma i zasadami dotyczącymi jego przygotowania.
 10. W przypadku akceptacji tekstu, Redaktor Naczelny informuje o tym fakcie autora, usuwa
  z artykułu jego dane identyfikacyjne i przekazuje tekst do recenzji. Zasady i etapy procesu recenzowania opisane są w zakładce „Procedura recenzowania”.
 11. Po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów, przyjmujemy tekst do publikacji. Natomiast teksty niepodlegające recenzowaniu (materiały zamieszczane w dziale Kronika i recenzje) przyjmujemy do publikacji po akceptacji przez Redaktora Naczelnego w porozumieniu z Redakcją.
 12. Teksty przyjęte do druku podlegają weryfikacji językowej i edytorskiej dokonywanej przez Redakcję w porozumieniu z autorem, w celu ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku.
 13. Jeśli autor nie zgadza się na wprowadzenie zmian sugerowanych przez recenzentów lub redakcji i korekty językowej i edytorskiej, Redaktor Naczelny odmawia opublikowania tekstu.
 14. W przypadku sprawy spornej Redaktor Naczelny zasięga opinii przedstawicieli Rady Naukowej czasopisma.

Zasady przygotowania tekstu do publikacji

 1. Teksty przesyłane do publikacji prosimy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie edytowalnym.
 2. Artykuły naukowe powinny mieć objętość maksymalnie 30 stron znormalizowanego maszynopisu, to znaczy 30 wersów tekstu tj. 1800 znaków na stronie.
 3. W tekście artykułu naukowego należy zamieścić notę o autorze, zawierającą stopień naukowy, zajmowane stanowisko, informację o afiliacji lub miejscu pracy, zainteresowaniach badawczych, e-mail autora.
 4. Tekst artykułu powinien zawierać: bibliografię załącznikową (zestawioną na końcu artykułu), streszczenie (do 0,5 strony) oraz słowa kluczowe (do 5 słów). Bibliografia obejmuje źródła cytowane w tekście lub na które powołuje się autor artykułu. Streszczenie powinno zawierać: cel artykułu, rodzaj zastosowanej metodyki badawczej, główne wyniki badań. Słowa kluczowe muszą odnosić się do głównych zagadnień poruszanych w artykule.
 5. Tekst należy przygotować czcionką Times New Roman 12 pkt, bez stosowania twardych spacji, z zachowaniem interlinii (1,5 wiersza).
 6. Do tekstu można dołączyć materiał ilustracyjny proponowany do publikacji. Autor  powinien być właścicielem praw autorskich do wykorzystywanych ilustracji. W wypadku gdy prawa autorskie do ilustracji przysługują innym osobom lub podmiotom, autor ma obowiązek dostarczenia do Redakcji pisemnej zgody ich właściciela na publikację ilustracji.
 7. Ilustracje powinny być formatu jpg (skany w rozdzielczości co najmniej 300 dpi). Prosimy opisać ilustracje w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i przesłać je w oddzielnych plikach (prosimy nie wklejać ilustracji do tekstu).
 8. Autor powinien przesłać także spis ilustracji zawierający: podpis lub opis ilustracji;
  w przypadku fotografii – imię i nazwisko autora zdjęcia; przy reprodukcjach – miejsce przechowywania oryginału i ewentualną sygnaturę obiektu.

Zasady etyki publikacji

Redaktor

 1. Redaktor Naczelny odpowiada za dochowanie standardów procedury recenzyjnej oraz wszelkich norm, które mają gwarantować odpowiednią jakość merytoryczną publikacji,
  w szczególności za odpowiednią selekcję tekstów oraz działania na rzecz udoskonalania publikacji przez autorów. Podejmuje decyzje bezstronnie, uwzględniając zasadę niezależności redakcyjnej w oparciu o recenzje i opinie członków Redakcji oraz Rady Naukowej.
 2. Redaktor Naczelny podejmuje kroki na rzecz przeciwdziałania uchybieniom w zakresie etyki wydawniczej i wyeliminowania przypadków plagiatu oraz działań z zakresu guest authorship (autorstwo gościnne/honorowe) i ghostwriting (autorstwo widmo). Może on podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji w przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań itp.
 3. Redaktor Naczelny stosuje zasadę poufności polegającą na nieujawnianiu osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac na każdym etapie ich procedowania.
 4. Redaktor, w uzasadnionych przypadkach, podejmuje decyzję o publikacji sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosin.

Recenzenci

 1. Recenzent powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej oraz reputację rzetelnego recenzenta.
 2. Recenzent dokonuje oceny publikacji przy zachowaniu standardów rzetelności i obiektywności. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym artykułem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 3. Recenzent formułując zarzuty wobec ocenianego tekstu zobowiązany jest je uzasadnić i być wsparciem dla Redaktora w podejmowaniu decyzji co do publikacji. Wszelkie wykryte informacje dotyczące plagiatu w tekście powinny być przekazane Redaktorowi Naczelnemu.
 4. W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzent otrzymuje tekst zanonimizowany. Stosowana jest zasada double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). W przypadku, gdy wykorzystanie przez recenzenta wiedzy o wcześniejszych badaniach autora jest niezbędne do rzetelnej oceny tekstu, stosowana jest zasada single blind review (tzw. ślepej recenzji).
 5. Recenzent zobowiązany jest do stosowania zasady poufności.
 6. Recenzent nie może wykorzystywać treści recenzowanych prac dla swoich potrzeb naukowych.
 7. Recenzent nie może oceniać prac, w przypadku których zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, podległości służbowej, współpracy lub innej relacji czy powiązania z którymkolwiek z autorów, bądź instytucji powiązanych z nadesłanymi artykułami.

 Autorzy

 1. Zgłaszana przez autora publikacja powinna mieć charakter autorski, samodzielny oraz dotąd niepublikowany. Nie może być też w tym samym czasie rozpatrywana przez innego wydawcę.
 2. Autor ma obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii. Autor powinien także rzetelnie podać źródła na podstawie których prowadzono badania naukowe.
 3. W przypadku publikacji posiadającej współautorów, autor określa wkład innych osób w powstanie tekstu.
 4. Autor powinien podać informację o źródłach finansowania badań, innych niż środki finansowe ośrodka akademickiego, w którym jest afiliowany.
 5. Autor powinien informować o istnieniu konfliktu interesów, który może wpływać na treść tekstu.
 6. Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego i przybliżonej daty publikacji artykułu.
 7. Autor po otrzymaniu recenzji zobowiązany jest do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek. W przypadku ich braku wydawca może odrzucić tekst.
 8. W przypadku wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule, autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.