O czasopiśmie

Historia, cele i plany czasopisma

Historia czasopisma

„Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1995 r. Wydawcą czasopisma jest od początku Archiwum Państwowe w Płocku. Pomysłodawczynią i pierwszym redaktorem naczelnym była dr Anna Maria Stogowska.
Pod jej kierunkiem ukazało się 5 pierwszych tomów. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzili w latach 1995-1999 oprócz niej: dr Grzegorz Gołębiewski, dr Wiesław Koński, Bożenna Ostrowska
i ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski. Po kilkunastoletniej przerwie wydawanie czasopisma zostało wznowione w roku 2014.

Problematyka i cele czasopisma

Problematyka pisma obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii, archiwistyki i nauk pomocniczych. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim (nie wyłącznie) terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno- historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyzatorsko – edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku

Celem czasopisma jest wspieranie badań dotyczących tych zagadnień oraz integrowanie środowiska badaczy przez tworzenie miejsca ogłaszania wyników badań. Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak rozpoczynającym karierę naukową.

Teksty są publikowane w języku polskim lub innych językach kongresowych. Do tekstu
w języku obcym dołącza się streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim. Natomiast do tekstu w języku polskim – streszczenia w języku polskim i angielskim.

Plany czasopisma

Pierwotną wersją czasopisma jest wydanie drukowane. Redakcja dokłada starań, aby w przyszłości wszystkie tomy dostępne były online w otwartym dostępie. Planujemy zwiększyć jego widoczność i rozpoznawalność w Internecie poprzez publikowanie i indeksowanie Rocznika w dostępnych bazach danych, katalogach, otwartych repozytoriach i na cyfrowych platformach czasopism.