Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Płockim Roczniku Historyczno-Archiwalnym

  1. Do recenzowania kierowane są artykuły, które uzyskały aprobatę kolegium redakcyjnego. Kolegium ocenia zgodność nadesłanych materiałów z profilem pisma, z wymaganiami redakcyjnymi oraz poprawność warsztatu naukowego. W przypadku jego akceptacji, informuje o tym fakcie autora, usuwa z artykułu jego dane identyfikacyjne i przekazuje tekst do recenzji.
  2. Artykuł recenzowany jest przez dwóch zewnętrznych recenzentów. Nie mogą oni wchodzić w skład redakcji i rady naukowej czasopisma oraz nie mogą być zatrudnieni w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
  3. W toku procesu wydawniczego Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów. Lista zbiorcza recenzentów współpracujących przy wydaniu danego tomu znajduje się w każdym tomie czasopisma oraz na stronie internetowej.
  4. Recenzji podlegają artykuły z działów Artykuły i Źródła. Nie podlegają recenzji materiały z działu Kronika i recenzje.
  5. Recenzje wykonywane są na formularzu recenzyjnym (od roku 2016) zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma. Są wykonywane w modelu podwójnie anonimowym, czyli takim w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Wypełnione formularze recenzenci przekazują do Redakcji drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio do siedziby Redakcji.
  6. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Redakcja informuje autora o wyniku recenzji. Następnie autor ma obowiązek uwzględnić sugestie i uwagi recenzentów i zmodyfikować i uzupełnić tekst w terminie wyznaczonym przez Redakcję.
  7. W razie sytuacji spornej Redaktor Naczelny w porozumieniu z członkami Kolegium redakcyjnego podejmuje ostateczną decyzję o wydrukowaniu artykułu.

 

Recenzenci Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego

Recenzenci w latach 2014 – 2015:

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzenci w roku 2016: 

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski),

dr Andrzej Kansy (Towarzystwo Naukowe Płockie),

dr Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach)

 

Recenzenci w roku 2017:

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Zbigniew Karpus prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr hab. Janusz Gołota prof. ucz. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Recenzenci w roku 2018: 

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Zbigniew Karpus prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr hab. Dariusz Magier prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

 

Recenzenci w latach 2019-2020: 

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku/Akademia Finansów i Biznesu Vistula),

prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski), 

dr hab. Dariusz Magier prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

dr Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach)

 

Załącznik:

Formularz recenzji